محمدسعید محمودیان محمدسعید محمودیان مدیر امور مالی
32357500 (035) داخلی 206 32353004 (035)
erfan meybod.ac.ir ساختمان مرکزی