حسن رضاپور حسن رضاپور مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
32357500 (035) داخلی 211 32353004 (035)
rezapoor meybod.ac.ir ساختمان مرکزی