محمد ساعت ساز یزدی محمد ساعت ساز یزدی کارشناس امور فرهنگی
32357500 (035) داخلی 226 32353004 (035)
sta.saatsaz meybod.ac.ir ساختمان مرکزی