امیرحسین میرزایی امیرآبادی کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی 
33212031 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین