محمد ساعت ساز یزدی محمد ساعت ساز یزدی کارشناس امور فرهنگی
33212030 (035) 32353004 (035)
sta.saatsaz meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین