دکتر مریم السادات نبوی میبدی سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی
33212005 (035) 32353004 (035)
mnabavi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین