محمد ساعت ساز یزدی سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی
33212030 (035) 33213333 (035)
sta.saatsaz meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین