مهدی امامی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212135  32353004 (035)
 emami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar