علی محمد میرجلیلی

علی محمد میرجلیلی  علی محمد میرجلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 311  32353004 (035)
 almirjalili meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

توسط : admin | تاریخ : 1394/08/09 | نظرات