دانشکده ها گروه رشته/گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق اسلامی حقوق *    
فقه و حقوق *    
فقه و حقوق جزا   * *
فقه و حقوق خصوصی   *  
علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث * * *
تفسیر علوم قرآن   *  
علوم و معارف نهج البلاغه     *
فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی   *  
شیعه شناسی   *