مدیر گروه
سیدمحمد موسوی بفروئی  سیدمحمد موسوی بفروئی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 310  32353004 (035)
 muosavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات