مدیر گروه
محسن مروی نام بغدادآبادی  محسن مروی نام بغدادآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 33212879  32353004 (035)
 marvinam meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات