مدیر گروه
 پگاه سرمدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 sarmadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اعضای هیأت علمی
محمدمهدی برغی  محمدمهدی برغی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212861  32353004 (035)
 barghi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
نصرالله جعفری خسروآبادی  نصراله جعفری خسروآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  دانشيار
 33212142 (035)  33213333 (035)
 jafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدرضا رحمت  محمدرضا رحمت  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212856  32353004 (035)
 rahmat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 مجید سربازیان اسفندآباد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  دانشيار
 33210000  32353004 (035)
 sarbazian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
حسین عابدینی  حسین عابدینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212141 (035)  33213333 (035)
 abedini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 نفیسه متولی زاده نائینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212858  32353004 (035)
 motavallizade meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Goolge Scholar
سیدمصطفی میرمحمدی میبدی  سیدمصطفی میرمحمدی میبدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212859  32353004 (035)
 mirmohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar