مدیر گروه
نصرالله جعفری خسروآبادی  نصراله جعفری خسروآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 jafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar