مدیر گروه
 محمدرضا ملک ثابت  دانشکده علوم انسانی
 گروه معارف  استادیار
 33212900 (035)  33213333 (035)
 maleksabet meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اعضای هیأت علمی
مریم السادات نبوی میبدی  مریم السادات نبوی میبدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه معارف  استادیار
 33212906 (035)  33213333 (035)
 mnabavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
زهرا هاشمی  زهرا هاشمی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه معارف  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 hashemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar