مدیر گروه
سیداحمد میرخلیلی  سیداحمد میرخلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه معارف اسلامی  استادیار
 33212841  32353004 (035)
 mirkhalili meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات