رئیس دانشکده
 یحیی میرحسینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 33212816  32353004 (035)
 mirhoseini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
معاون دانشکده
نجف یزدانی  نجف یزدانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 33212878  32353004 (035)
 yazdani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar