رئیس دانشکده

 
 یحیی میرحسینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212816  32353004 (035)
 mirhoseini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar

معاون دانشکده

 
راضیه نظری  راضیه نظری  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33212840  32353004 (035)
 r.nazari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar

كارشناس دانشكده

 
خانم برزگر کارشناس دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33212801 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف