رئیس دانشکده

 
محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212686  32353004 (035)
 zarei.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate

معاون دانشکده

 
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212618  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات

كارشناس دانشكده

 
محمدی نیا خانم محمدی نیا کارشناس دانشكده علوم انساني
33212601 (035)  32353004 (035)
mohamadiniya meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همكف