رئیس دانشکده
 حسن زارعی محمود آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212616  32353004 (035)
 h.zarei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
معاون دانشکده
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212618  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات