دانشکده ها گروه رشته/گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
علوم انسانی علوم اقتصادی اقتصاد نظری *    
مدیریت مدیریت مالی *    
مدیریت صنعتی *    
ایرانشناسی ایرانشناسی *    
فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی   *  
تاریخ ایران اسلامی   *  
جغرافیا جغرافیا *