- گذراندن دوره یک ساله پسادکتری تحت نظر استاد فقید، دکتر صادق آئینه وند به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان.  
- اخذ مدرک دکتری تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1391. عنوان رساله: «تبیین جایگاه زنان در پزشکی عصر صفویه».
- اخذ مدرک کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1383. عنوان پایان نامه: «بحران نان در ایران از مشروطه تا پایان جنگ جهانی دوم».
- اخذ مدرک کارشناسی تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1381.