علی آزادی نژاد  علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 307  32353004 (035)
 azadinejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مهدی اکابری تفتی  مهدی اکابری تفتی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 akaberi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حمید بابایی میبدی  حمید بابایی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 babaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
شهناز حجتی نجف آبادی  شهناز حجتی نجف آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 hojati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
زهره دهقان پور  زهره دهقان پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 dehghanpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
سعید دهقان خاوری  سعید دهقان خاوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 saeed.khavari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 306  32353004 (035)
 dehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حسن زارعی محمود آبادی  حسن زارعی محمود آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 h.zarei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 zarei.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate
محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 sazegari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
احسان سلیمی  احسان سلیمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 salimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 
محمدصادق طالبی  محمدصادق طالبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 talebi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
منصور طرفداری  منصور طرفداری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 301  32353004 (035)
 tarafdari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین عبدالرحیمیان  محمدحسین عبدالرحیمیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 abdalrahimiyan meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مهران فاطمی  مهران فاطمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 yazdfatemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 
سامان قاسمی فیروزآبادی  سامان قاسمی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 308  32353004 (035)
 ghasemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
بهزاد کریمی  بهزاد کریمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 308  32353004 (035)
 karimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مجتبی گلمحمدی شورکی  مجتبی گلمحمدی شورکی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 golmohammadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
حسین محبی  حسین محبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 h.mohebbi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
حامد محمودیان  حامد محمودیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 h.mahmoodian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمدرضا ملک ثابت  محمدرضا ملک ثابت  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 maleksabet meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 moayedfar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مرتضی نبی میبدی  مرتضی نبی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت صنعتی  استادیار
 33210000 (035)  32353004 (035)
 mnabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات