مدیر گروه
 حسین صیادی تورانلو  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212220  32353004 (035)
 h.sayyadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
اعضای هیأت علمی
 حمید بابایی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212141  32353004 (035)
 babaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 فاطمه زارعی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33210000  32353004 (035)
  meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212600  32353004 (035)
 zarei.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate
محمدحسین عبدالرحیمیان  محمدحسین عبدالرحیمیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  مربی
 33212685  32353004 (035)
 abdalrahimiyan meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مجتبی گلمحمدی شورکی  مجتبی گلمحمدی شورکی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212682  32353004 (035)
 golmohammadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 حسین محبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212004  32353004 (035)
 h.mohebbi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
حامد محمودیان  حامد محمودیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212233  32353004 (035)
 h.mahmoodian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مرتضی نبی میبدی  مرتضی نبی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212687  32353004 (035)
 mnabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar