مدیر گروه
شهناز حجتی نجف آبادی  شهناز حجتی نجف آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212615 (035)  33213333 (035)
 hojati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اعضای هیأت علمی
زهره دهقان پور  زهره دهقان پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212617 (035)  33213333 (035)
 dehghanpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 حسن زارعی محمود آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212616  32353004 (035)
 h.zarei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
منصور طرفداری  منصور طرفداری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشیار
 33212612 (035)  33213333 (035)
 tarafdari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
آرمان فروهی  آرمان فروهی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33210000  33213333 (035)
 a.forouhi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سامان قاسمی فیروزآبادی  سامان قاسمی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212613 (035)  33213333 (035)
 ghasemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
بهزاد کریمی  بهزاد کریمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشيار
 33212614  32353004 (035)
 karimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 ACADEMIA - Google Scholar
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشیار
 33212605  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار | هیأت علمی بازنشسته
   
 dehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar