مدیر گروه
منصور طرفداری  منصور طرفداری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 301  32353004 (035)
 tarafdari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات