مدیر گروه
 علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212666  32353004 (035)
 azadinejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar