مدیر گروه
علی آزادی نژاد  علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 307  32353004 (035)
 azadinejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar