مدیر گروه
 مهدی اکابری تفتی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212664  32353004 (035)
 akaberi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
اعضای هیأت علمی
 علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212666  32353004 (035)
 azadinejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 مهدی امامی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 emami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 محمود بهنام پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 behnampour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
سعید دهقان خاوری  سعید دهقان خاوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212665  32353004 (035)
 saeed.khavari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
احسان سلیمی  احسان سلیمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212663  32353004 (035)
 salimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی