اخبار

 

رئیس دانشکده

 
محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212686  32353004 (035)
 zarei.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate

معاون دانشکده

 
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212618  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات