دانشکده ها گروه رشته/گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
 فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع *    
مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر *    
مهندسی فناوری اطلاعات *    
مهندسی پزشکی مهندسی پزشکی *    
مهندسی مواد مهندسی مواد *