حسین اسلامی  حسین اسلامی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 heslami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مجتبی انصاری  مجتبی انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 سرپرست گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
هادی برزگر بفروئی  هادی برزگر بفروئی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 hadi.barzegar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 
هادی پورمحمدی  هادی پورمحمدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 pormohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
Google Scholar
خدیجه جهانبانی اردکانی  خدیجه جهانبانی اردکانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 jahanbani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محسن سرداری زارچی  محسن سرداری زارچی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 sardari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدعلی صحتی  محمدعلی صحتی  دانشکده فنی و مهندسی
 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 masehati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مصطفی علیزاده  مصطفی علیزاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  دانشیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 alizadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مهدی فیض پور  مهدی فیض پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 feizpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
اردوان ارژنگ  سیدحسن مرتضوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 hassanmortazavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حیدر مفتاحی زاده  حیدر مفتاحی زاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 meftahizadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
سمیه سادات موسوی  سمیه سادات موسوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 mousavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمد میرابی  محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 مدیر گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 303  32353004 (035)
 mirabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 neshat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
Google Scholar
محمدرضا نصر اصفهانی  محمدرضا نصر اصفهانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 nasresfahani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات