مدیر گروه
مصطفی علیزاده  مصطفی علیزاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  دانشیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 alizadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar