مدیر گروه
محمد میرابی  محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 303  32353004 (035)
 mirabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar