مدیر گروه
مجتبی انصاری  مجتبی انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar