مدیر گروه
رضا رشیدی میبدی  رضا رشیدی میبدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  دانشیار
 33212508  32353004 (035)
 rashidi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
اعضای هیأت علمی
حمید آبیار فیروزآبادی دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی مکانیک استادیار
33212507 32353004 (035)
abyar meybod.ac.ir صفحه شخصی
Google Scholar
محسن مظفری شمسی  محسن مظفری شمسی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212506  32353004 (035)
 mozafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar