رئیس دانشکده
مجتبی انصاری  مجتبی انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212453  32353004 (035)
 ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
کارشناس دانشکده
خانم اسلامی  كارشناس دانشكده فني و مهندسي
33210000 (035) 32353004 (035)
 meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف