محمدرضا زارع بنادکوکی  محمدرضا زارع بنادکوکی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2415  32353004 (035)
  mr.zare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar