اردوان ارژنگ  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  دانشیار
 33212839  32353004 (035)
 arzhang meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar