محمدطاهر خلیلی محمدطاهر خلیلی مسئول انفورماتیک
32357500 (035) داخلی 400 32353004 (035)
khalilitaher meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
هاشمی خانم هاشمی کارشناس مجله قیم
32357500 (035) داخلی 203 32353004 (035)
ketabeghayyem meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
محمدی نیا خانم محمدی نیا کارشناس پژوهشی
32357500 (035) داخلی 203 32353004 (035)
mohamadiniya meybod.ac.ir ساختمان مرکزی