نجف یزدانی  نجف یزدانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 33212878 (035)  33213333 (035)
 yazdani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar