حمید بابایی میبدی

حمید بابایی میبدی  حمید بابایی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 babaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

توسط : admin | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات