علاقمندان جهت ثبت نام کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت فراگیر لازم است با توجه به جدول زیر هزینه را پرداخت نموده و کد پرداخت را یادداشت و در فرم ثبت نام قرار دهند.

آزاد 2000000 ریال پرداخت
دارای معرفی نامه 1000000 ریال پرداخت

علاقمندان همچنین می توانند هزینه کارگاه را به شماره حساب 2027127773 بانک تجارت واریز نموده و فیش واریزی را به شماره 32353004 (035) فکس نمایند.
انتقال وجه فوق به شماره کارت 6273811119314547 بانک انصار نیز امکان پذیر می باشد.