ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 adehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar