به اطلاع دانشجويان محترم متقاضي اخذ درس كارآموزي مي رساند با توجه به ايجاد امكان ثبت مشخصات دانشجويان در سامانه ملي كار آموزي، اين عزيزان مي توانند با مراجعه به سامانه كارآموزي از طرفيت هاي كار آموزي موجود در تمامي نقاط كشور در هر نيم سال مطلع گردند و در صورت تمايل به اخذ كار آموري، در هر كدام از واحد هاي صنعتي و يا اداري دولتي و خصوصي پيشنهاد شده نسبت به اخذ ظرفيت اقدام نمايند.
براي اين امر كافيست پس از تكميل فرم کارآموزی و تعيین استاد، در سايت سامانه ملي كارآموزي اقدام به ثبت نام كنند و اطلاعات خود را وارد نمايند.
سامانه جایابی کارآموزان