حبیب اسلامی حبیب اسلامی کارشناس آموزش
33212213 (035)  32353004 (035)
eslami meybod.ac.ir ساختمان آموزش
حسین دهقانی احمدآباد کارشناس آموزش
33212214 (035) 32353004 (035)
h meybod.ac.ir ساختمان آموزش
خانم پورمیرافضلی کارشناس آموزش
33212210 (035) 32353004 (035)
mirafzali meybod.ac.ir ساختمان آموزش
محمدی نیا خانم محمدی نیا کارشناس دانشكده علوم انساني
33212601 (035)  32353004 (035)
mohamadiniya meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همكف
خانم برزگر کارشناس دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33212801 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف
خانم اسلامی  كارشناس دانشكده فني و مهندسي
33212401 (035) 32353004 (035)
 meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف
مسلم زارع ده آبادی کارشناس آموزش
33212216 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان آموزش
محسن جعفری سیریزی کارمند آموزش
33212211 (035)  32353004 (035)
jafari.m meybod.ac.ir ساختمان آموزش