نفیسه متولی زاده نفیسه متولی زاده مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
32357500 (035) داخلی 110 32353004 (035)
motavallizade meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
پورمیرافضلی خانم پورمیرافضلی کارشناس آموزش
32357500 (035) داخلی 101 32353004 (035)
mirafzali meybod.ac.ir ساختمان آموزش
حامد محمودیان حامد محمودیان کارشناس آموزش
32357500 (035) داخلی 103 32353004 (035)
h.mahmoodian meybod.ac.ir ساختمان آموزش
حبیب اسلامی حبیب اسلامی کارشناس آموزش
32357500 (035) داخلی 102 32353004 (035)
eslami meybod.ac.ir ساختمان آموزش
محسن جعفری محسن جعفری کارشناس آموزش
32357500 (035) داخلی 102 32353004 (035)
jafari.m meybod.ac.ir ساختمان آموزش