ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
اعضای محترم هیات علمی سالیانه فرم ترفیع پیوست را دانلود و با استفاده از شیوه نامه تکمیل و به معاونت آموزشی و پژوهشی ارسال نمایند.