رشته های تحصیلی
دبیرخانه شورای گسترش آموزش عالی بالاترین مرجع تصمیم گیری برای ایجاد، ادغام و انحلال رشته ها و دوره های تحصیلی، گروه های آموزشی، دانشكده ها و دانشگاه های دولتی و غیردولتی یا هر نوع مركز آموزش عالی و همچنین تهیه، تدوین و تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه ها و مقررات و آئین نامه های آموزشی و بررسی صلاحیت علمی متقاضیان استخدام هیأت علمی محسوب می شود.
در همین راستا شورای گسترش آموزش عالی تاکنون بیش از 20 رشته در دوره های تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه میبد مصوب کرده است.
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته / گرایش