نفیسه متولی زاده نفیسه متولی زاده مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
32357500 (035) داخلی 110 32353004 (035)
motavallizade meybod.ac.ir ساختمان مرکزی