شورای دانشگاه:
شورای دانشگاه دومین ركن سیاست گذار بعد از هیات امنا می باشد كه به تنظیم سیاست ها و برنامه های جاری دانشگاه بر اساس سیاست های كلان مصوب در هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

تركیب شورای دانشگاه:
- اعضای هیأت رئیسه دانشگاه؛
- رؤسای دانشكده ها و آموزشكده ها و پژوهشكده ها؛
- دو تن از اعضای هیأت علمی هر یك از شوراهای تخصصی (آموزشی و تحصیلات تكمیلی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و ...) به انتخاب شورای مربوطه و دارای صلاحیت های عمومی مندرج در آیین نامه با تایید و حكم رئیس دانشگاه؛
- دو تن از اعضای هیأت علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای صلاحیت های عمومی مندرج در آیین نامه با انتخاب و حكم رئیس دانشگاه .

وظایف و اختیارات شورای دانشگاه:
- ارزیابی كلی عملكرد دانشگاه؛
- بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن، پیشنهادی معاونت ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب
- بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همكاری دانشگاه با موسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛
- بررسی و تایید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشكده ها و آموزشكده ها، مبتنی بر بودجه و امكانات دانشگاه و در راستای اجرای تكالیف مندرج در برنامه های توسعه كشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاست های هر یك از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛
- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی كوتاه مدت؛
- بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشكلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه كارهای سازنده و عملی جهت رفع كاستی ها
- بررسی سالانه امكانات علمی ( نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین كمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
- ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهار نظر به یكی از شوراهای تخصصی حسب مورد؛
- تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی شورا و كمیته های آن.